เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ปัญญา ชัยรัตนพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนเดลี่ ฟู้ดส์ จำกัด เพื่อหารือการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วงส่งออกต่างประเทศและการใช้เศษวัสดุเหลือทิ้งจากการตัดแต่งผัก ผลไม้ นำมาวิจัยทำสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา