เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการพระดาบสสัญจร

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการพระดาบสสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา