เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมการเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปี 2563 เพื่อแจ้งปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานและพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปี 2563 (ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 – มิถุนายน 2564) เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา