เมนูหลัก
เว็บบริการ

กรรมการประกวดเรือสวยงามในงานประเพณีลอยกระทงตาลปัตร

รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี และ ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดเรือสวยงามของตำบลสามเรือน จำนวน 8 หมู่บ้านที่ได้ตกแต่งอย่างสวยงามแห่เรือมาตามน้ำในคลองโพ เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา