เมนูหลัก
เว็บบริการ

นิทรรศการอนุรักษ์สายน้ำและการใช้ประโยชน์จากพืชน้ำในงานประเพณีลอยกระทงตาลปัตร

ดร.ยุพิน พูนดี ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล และ ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมจัดนิทรรศการการอนุรักษ์สายน้ำคลองโพและการใช้ประโยชน์จากพืชน้ำพร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและชุมชนสามเรือน โดยมีการให้ความรู้ในการอนุรักษ์สายน้ำและสัตว์น้ำในคลองโพ การทำกระทงจากต้นโสนและตาลปัตร และการสาธิตการทำโดนัทเค้กจากแป้งกระจับ ดอกโสนผง และผักบุ้งผง รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชน้ำ เช่น ชากลีบบัว และชาดอกโสน เป็นต้น เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา