เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมรับฟังนโยบายการพัฒนาสาขาวิชาและสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี และคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการพัฒนาสาขาวิชา เพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา