เมนูหลัก
เว็บบริการ

ฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT” ครั้งที่ 3

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด  จัดการฝึกอบรมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร Kubota (รุ่น Train the Trainer) หลักสูตร“เทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT” ครั้งที่ 3  ให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ประสบการณ์การทำงานเป็นทีมและลงมือฝึกปฏิบัติจริง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา