เมนูหลัก
เว็บบริการ

ฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT”

           คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด  จัดการฝึกอบรมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร Kubota (รุ่น Train the Trainer) หลักสูตร“เทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT”  ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์การทำงานเป็นทีมและลงมือฝึกปฏิบัติจริง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา