เมนูหลัก
เว็บบริการ

การแข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิด/ปิด โครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมมอบรางวัลแก่นักกีฬา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเล่นกีฬา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา และก่อให้เกิดความสามัคคีภายในคณะ ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 14 และอาคาร 27 (ศูนย์กีฬา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร