เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมเตรียมความพร้อมการเก็บข้อมูลสำหรับประเมินผลการปฏิบัติราชการ

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเก็บข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการบนฐานสมรรถนะในระบบ HRDrmutsb รอบการประเมินที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา