เมนูหลัก
เว็บบริการ

ทอ.เข้าจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับสถานศึกษา กิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิชาเรียนและเทคนิคการทำข้อสอบ O-NET ครั้งที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา