เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office

ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดีและเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว Green Office คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันพฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา