เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการคิดค้นวิเคราะห์ ออกแบบ และเปิดกว้างให้กับนักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบตราสัญลักษณ์ ฝึกทักษะการนำเสนอ สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทิยา พันธ์เทศ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ในการส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา