เมนูหลัก
เว็บบริการ

ทอ.เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา