เมนูหลัก
เว็บบริการ

ทอ.เข้าจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเข้าจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับสถานศึกษา กิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิชาเรียนและเทคนิคการทำข้อสอบ O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบางซ้ายวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา