เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานฟาร์ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมงานฟาร์ม สรุปรายรับ-รายจ่ายงานฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพิจารณาเป้าหมายการดำเนินงานฟาร์มของแต่ละงานฟาร์ม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา