เมนูหลัก
เว็บบริการ

ทอ.เข้าจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับสถานศึกษา กิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิชาเรียนและเทคนิคการทำข้อสอบ O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา