เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมจัดสรรงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมจัดสรรงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา