เมนูหลัก
เว็บบริการ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายเฉลิมพล  พุ่มวันเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา