เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อพิจารณาประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน การจัดสรรงบประมาณโครงการ มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-2019) และการดำเนินการจัดโครงการกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา