เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมงานพัฒนาวินัยนักศึกษา

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมงานพัฒนาวินัยนักศึกษา เพื่อแจ้งแนวทางการควบคุมดูแลนักศึกษาในการรวมกลุ่มทำกิจกรรมและพิจารณาร่างประกาศเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา