เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นช่วงก่อนการสำรวจภายหลังการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำเสนอข้อมูลช่วงก่อนการสำรวจภายหลังการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นช่วงก่อนการสำรวจภายหลังการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มภาคกลางตอนบน พัฒนาระบบนิเวศทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการประมงของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ร่วมกับประมงจังหวัด บุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท และลพบุรี เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ