เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมการจัดทำหลักสูตรอนุปริญญา

ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมการจัดทำหลักสูตรอนุปริญญา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา