เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม ครั้งที่ 3/2563 เพื่อรายงานผลการใช้จ่ายเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และพิจารณางบประมาณจัดโครงการและบรรจุภัณฑ์ข้าวสาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา