เมนูหลัก
เว็บบริการ

ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม

คณาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษารายวิชาปัญหาพิเศษ เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงจากการเลี้ยงหนอนแมลงวัน เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี