เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเครื่องจักรกลเกษตร

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้งานเครื่องจักรกลเกษตรและฝึกให้นักศึกษาเกิดความชำนาญในการปฏิบัติอย่างปลอดภัย เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคารแทรกเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา