เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะทำงานจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Center of Excellence)

ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Center of Excellence) เพื่อหารือแนวทางเสนอความพร้อมศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Center of Excellence) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC (Agritech and Innovation Center) เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา