เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพิจารณาความเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา