เมนูหลัก
เว็บบริการ

จัดการบรรยายหัวข้อ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์"

ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยอาจารย์ฌนกร หยกสหชาติ จัดการบรรยายออนไลน์ผ่าน Application Zoom ในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนรายวิชา Packaging Technology ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณนิโลบล ประมาณ Creative Director ผลิตภัณฑ์สินค้า แบรนด์ ม่วนจอย เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้