เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 2563 โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม พร้อมแจ้งกำหนดการและพิจารณาเอกสาร/ใบงานและงบประมาณในการจัดโครงการ เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา