เมนูหลัก
เว็บบริการ

ทอ.เข้าจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสถานศึกษาในเครือข่าย

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิชาเรียนภายใต้การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับสถานศึกษา และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา