เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมจัดกิจกรรมการประกวดสำรับปิ่นโต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดการประกวดสำรับปิ่นโต โดย นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้เกียรติเยี่ยมชมและชิมอาหารปิ่นโตพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด นำชมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ ผู้จัดกิจกรรมการประกวดสำรับปิ่นโต อาหารไทยวัตถุดิบจากผักน้ำ/ผักชายน้ำ/สัตว์น้ำ ในโครงการกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ภายใต้งาน คลองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ สัตว์น้ำทุกชนิด มีชีวิตในลำน้ำ (1 คลอง 2 จังหวัด งานมหกรรมสินค้าสัตว์น้ำกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1) โดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวด ประกอบด้วย อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ดร.วชิรญา  เหลียวตระกูล และ ดร.ยุพิน พูนดี อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ณ วัดบางซ้ายใน อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา