เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหัวหน้าโครงการงานฟาร์ม

ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าโครงการงานฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพิจารณาภาระงานผู้ร่วมดำเนินโครงการงานฟาร์ม และวางแผนการดำเนินโครงการงานฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา