เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการพัฒนาอาชีพและแนะแนวทางในการประกอบอาชีพสัตวศาสตร์

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาอาชีพและแนะแนวทางในการประกอบอาชีพสัตวศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหัส นุชนารถ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการผสมเทียมโคและลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้จากห้องเรียนไปพัฒนาสร้างอาชีพได้ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 25 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา