เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดเมนูอาหาร ปลาสลิดและกุ้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นกรรมการตัดสินผลิตภัณฑ์และนำเสนอรายงานการประกวดอาหารแปรรูปจากปลาสลิดและกุ้งต่อ นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าประมงภาคกลางตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี กิจกรรมในงานประกอบด้วยการออกร้านของเกษตรกรจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ การแข่งขันกินกุ้ง กินปลา และการแข่งขันประกอบอาหารจากปลาสลิดและกุ้งก้ามกราม เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 18.30 น. ณ ตลาดพอเพียง ปั๊มน้ำมัน ปตท.สาขาหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดย สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี