เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ

สำนักงานประมงอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนางวารุณี คันทรง ประมงอำเภอบางปลาม้า หัวหน้าโครงการจัดอบรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน พร้อมด้วย นายสุเทพ ทองธรรมชาติ นายกอบต.จรเข้ใหญ่ ร่วมให้การสนับสนุนพื้นที่และอำนวยความสะดวกในการอบรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำปลาส้ม การทำน้ำพริกนรกปลาแป้นและการทำน้ำพริกนรกกุ้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563