เมนูหลัก
เว็บบริการ

บริการวิชาการ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตร

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล พร้อมด้วย อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม และ ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาและแปรรูปผลผลิตทางเกษตรท้องถิ่น (มะม่วง) ด้วย วทน. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคกลาง (ศวภ. 5) และองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โดยนำมะม่วงที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วงเข้มข้น แยมมะม่วง มะม่วงสามรส ลูกอมมะม่วง และคุกกี้มะม่วง