เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชลธิชา อ่วมสิน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2563 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี