เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุยเพื่อการค้า ครั้งที่ 2

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุยเพื่อการค้า ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ระดับอุดมศึกษา ครบทั้ง 5 ด้าน เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3  อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา