เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมพิจารณาทุนการศึกษา

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา