เมนูหลัก
เว็บบริการ

มอบชุดบรรจุผลิตภัณฑ์แห้วด้วยการอบแห้งและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปแห้วอินทรีย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แป้งแห้วในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์โดยการทำเป็นลูกชิ้นหมูหมูยอจากแป้งแห้ว การพัฒนากระบวนการผลิตแห้วแช่อิ่มอบแห้งและการพัฒนาเครื่องบรรจุภัณฑ์แห้วด้วยการอบแห้ง ภายใต้โครงการหมู่บ้านวิถีวิทย์แห้วอินทรีย์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพิชิต รุ่งเรืองด้วยบุญ นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบชุดบรรจุผลิตภัณฑ์แห้วด้วยการอบแห้งให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรบ้านสัปรสเทศ โดยมี ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง หัวหน้าโครงการ อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท  อาจารย์สิริวรรณ สุขนิคม และอาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน เป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยี เมื่อวันศุกร์ที่  4 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมวัดสับปะรดเทศ จังหวัดสุพรรณบุรี