เมนูหลัก
เว็บบริการ

นำเสนอดาวเด่น KBO ปี 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ที่ปรึกษากลุ่มอาหารโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ปี 2563 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำเสนอผลการดำเนินงาน KBO ดาวเด่น ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวรสไข่เค็มของวิสาหกิจชุมชนเรารักบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก  ซึ่งได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ปี 2563  พร้อมกันนี้ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากโครงการต่อท่านประธาน นางสาวนุชนารถ ประทีปธีรานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงแรมอยุธยา แกรนด์โฮเทล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563