เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุยเพื่อการค้า

        สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลาดุกอุยเพื่อการค้า เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ระดับอุดมศึกษาครบทั้ง 5 ด้าน เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา