เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการสายใย PLANT SCIENCES

         สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสายใย PLANT SCIENES เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในศาสตร์อาชีพไปให้ถ่ายทอดความรู้แก่รุ่นน้อง และส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา