เมนูหลัก
เว็บบริการ

ลงนามต่ออายุสัญญาการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามต่ออายุสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ปัญญา ชัยรัตนพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนเดลี่ ฟู้ดส์ จำกัด เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ วิจัยและการบริการวิชาการ พร้อมหารือแนวทางกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วงส่งออกต่างประเทศ การใช้เศษวัสดุเหลือทิ้งจากการตัดแต่งผัก ผลไม้ นำมาวิจัยทำสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชและเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตทุนเรียนแช่แข็ง (Frozen Durian) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ บริษัท กรีนเดลี่ ฟู้ดส์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี