เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ในงานจัดแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ OTOP

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ พร้อมด้วย ดร.ปวิชญา โภชฌงค์ นำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ในโครงการ การพัฒนากระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ต้มโคล้งของวิสาหกิจชุมชนวัดลาดปลาเค้า ในแบรนด์สินค้าลุงพงษ์ลงพุง ในงานจัดแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์โอทอปที่ผ่านการพัฒนาโดยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี นายแพทย์ปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวง การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานและให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธ จัดโดย สำนักปลัดกระทรวง การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต