เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมุทิตาจิต

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อวางแนวทางในการจัดงานให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา