เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมการพัฒนาหลักสูตรใหม่

ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ โดยมี ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี เป็นผู้นำเสนอแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ  เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา