เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับมอบทุนการศึกษา

นางสาวสุดารักษ์ สวนขวัญ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และ นางสาวอำพร ยิ่งยง สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รับมอบทุนการศึกษาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา