เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์

สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อแนะนำการปฏิบัติตัวและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่ พร้อมแนะนำคณาจารย์ประจำสาขาวิชา เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา